متخصص نفرولوژی

نفرولوژی یکی از فوق تخصص‌های پزشکی داخلی و اطفال است. در این تخصص به بررسی عملکرد کلیه سالم، مشکلات کلیه، درمان مشکلات کلیه، جایگزینی کلیه پرداخته می‌شود.