کمک بهیار

کمک بهیار عضوی از تیم درمان بوده که زیر نظر پرستاران انجام وظیفه می‌کند.

وزارت بهداشت ، مرکز آموزش توانا گستر، انجمن پرستاری ایران ، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی دوره‌های سه ماهه آموزش کمک بهیاری را برگزار می‌نمایند.

وظایف

  • کمک به فرآیند بهبودی بیمار (کمک هنگام راه رفتن و…)
  • دادن پوزیشن مناسب به بیمار در بخش مطابق دستور
  • آماده کردن تخت بیمار قبل از ورود وی به اتاق
  • پاکیزه نگاه داشتن ابزار و تجهیزات پزشکی
  • انجام وظیفه مطابق با برنامه سرپرست خود
  • اقدامات اولیه در بیماران اورژانس
  • کمک به غذا خوردن بیماران