دستگاه بای پپ
وسیله ای برای تامین فشار غیر تهاجمی که از طریق یک ماسک به بیمار وصل می گردد.
در صورت آپنه کردن بیمار هنگام خواب یا خستگی عضلات تنفسی این وسیله به اکسیژن رسانی وتنفس
مصنوعی کمک می کند.
از این وسیله برای پرهیز ازلوله گذاری تهاجمی یا تراکستومی نیزمی توان استفاده کرد.

1 2 3