دستگاه اکسیژن ساز خانگی
جهت بیمارانی که درمنزل نیازبه اکسیژن دارند با توجه به میزان مصرف وشرایط بیمار سه نوع وسیله پیشنهاد میگردد:
۱-کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری با وزن تقریبی ۲۰کیلوگرم ومدت شارژمحدود :
ترجیحا”جهت استفاده محدود وموقتی بیماروهمچنین در مواقعی که دسترسی به برق امکان پذیر نباشد.
۲-کپسول اکسیژن پرتابل (قابل حمل) باوزن تقریبی۵ کیلوگرم ومدت شارژمحدود:
ترجیحا”حهت استفاده لحظه ای برای بیمارانی که مشکل تنگی تنفس دارند استفاده می گردد.
۳-دستگاه اکسیژن ساز پزتابل (قابل حمل) چرخدارکه ویژگیهای زیر را دارد:
اطمینان از خلوص اکسیژن در دستگاه اکسیژن ساز تولید اکسیژن بهداشتی و بدون بو به روش فیلترینگ ضد باکتری در دستگاه اکسیژن ساز تولید اکسیژن به صورت مداوم
تولید اکسیژن مرطوب و خشک
جلوگیری از بروز احتمالی خطر انفجار در کپسول
راحتی بیمار واطمینان خاطر همراه بیمار از وجود همیشگی اکسیژن وعدم قطع آن بدلیل تمام شدن زمان شارژ