پالس اکسیمتر یا اکسیژن‌سنج خون وسیله‌ای است که با کمک آن می‌توان میزان درصد اشباع اکسیژن خون سرخرگ انسان را اندازه‌گیری کردبه عبارت ساده تر پالس اکسیمتر میزان اکسیژن خون را به ما نشان میدهد.

3 4

پالس اکسیمتر وسیله موثری است که میزان مولکول‌های واقع در خون را که با اکسیژن ترکیب شده‌اند را اندازه گیری و به درصد بیان می‌کند.میزان ایده آل پالس اکسیمتر ۹۵-۹۷% است اگر این میزان در بیماران کمتر از ۹۰% شود زنگ هشداری که بر روی دستگاه پالس اکسیمتر موجود است به صدا درمی‌آید و همینطور بیشتر دستگاه‌های پالس اکسیمتر تعداد ضربان قلب ‎را نیز نمایش می‌دهند با پالس اکسیمتر می‌توان درباره‌ی هایپوکسمی (کم شدن اکسیژن خون ) اخطارداد و جلوگیری از حمله های احتمالی هایپوکسی جلوگیری کرد.

5 1 2