جهت رفاه حال بیمارانی که قادرنیستند برای نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایند،

سرویس نمونه گیری در منزل توسط فرد مجرب فراهم کرده ایم. بدین منظور میتوانید عصر روز

قبل از نمونه گیری با تماس با مرکز شایان طب هماهنگی نمایید.

145-25646 15

آمادگی های لازم برای نمونه گیری

 • آزمايش خون مخفی درمدفوع در تشخيص سرطان روده بزرگ
 • انجام تست پرولاکتين
 • تست اسکاچ، نمونه گيری کرمک (اکسيور)
 • تست تحمل گلوکز
 • جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت
 • جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگيری ۵ هيدروکسی ايندول استيک اسيد (۵HIAA).
 • جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگيری ميکروآلبومين
 • جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگيری وانيلين ماندليک اسيد (VMA)
 • جمع آوری ادرار برای آزمايش سيتولوژی ادرار
 • جمع آوری ادرار از بيماران سوندی
 • جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقايان )
 • جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان)
 • جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان
 • جمع آوری نمونه اسپرم (منی)
 • جمع آوری نمونه خلط
 • جمع آوری نمونه مدفوع در تشخيص بيماريهای انگلی و عفونی
 • کشت خون
 • ناشتائی
 • نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار
 • نمونه برداری جهت آزمايش PSA
 • نمونه برداری جهت تست های داروئی
 • نمونه خون برای آزمايش Renin
 • نمونه گيری ادرار جهت آزمايش RBC ديسمورفيک
 • نمونه گيری ادرار جهت آزمايش پور فيرين
 • نمونه گيری جهت آزمايش ACTH
 • نمونه گيری ادرار جهت آزمايش شيستوزوما
 • نمونه گيری برای آزمايشهای PCR
 • نمونه گيری برای تست اوروبيلی نوژن
 • نمونه گيری جهت آزمايش آمونياک
 • نمونه گيری جهت آزمايش اسيد لاکتيک
 • نمونه گيری جهت آزمايش هوموسيستئين
 • نمونه گيری خون جهت آزمايش آلدوسترون
 • نمونه گيری خون جهت آزمايش کرايوگلوبولين
 • نمونه گيری خون و ادرار برای آزمايش اسيدهای آمينه
 • نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا ۲hpp
 • images slider-img-2