یک ونتیلاتور چگونه کار میکند؟
کار ونتیلاتور وارد کردن هوا به درون شش ها با استفاده از یک سری محاسبات که میزان ترکیب اندازه های مختلف فشار و اکسیژن را در هوای ورودی به شش ها تنظیم میکند.همچنین میتوان سرعت تنفس ، حجم و مقدار مواد مصرفی را تغییر داد.
پس از این کارها ماشین ، هوا را وارد لوله های ونتیلاتور میکند تا بوسیله ی لول ها هوا را وارد ریه ها کند.

5 1

هر شخص چه مدت میتواند از ونتیلاتور استفاده کند؟
بیمار میتواند از ونتیلاتور برای ساعت های زیادی و حتی چندین سال استفاده کند.
معمولا” اگر شخص برای بیش از دوهفته به ونتیلاتور نیاز داشته باشد ، این امکان وجود دارد که لوله های ونتیلاتور به گردن بیمار وصل شود.
مدهای ونتیلاتور
ونتیلاتورهای مدرن با انواع مختلف توسعه یافته اند که اجازه می دهد یک برنامه درمانی ویژه با توجه
به نیازهاوپاتولوژی مریض به وی ارائه شود.که شامل مدهایPCV-SIMV-IPPV-PSV می باشد.

2 4 3