درمان در منزلخدمات پرستاری شایان طب جایگزینی مناسب برای درمان در بیمارستان است بسیاری از خدماتی که در بیمارستانی ارائه می شود ، در منزل هم قابل انجام است.درمان در منزل شایان طب با اعزام پزشک ، پرستار ، ماما ، بهیار ، کمک بهیار ، کودک یار ، مراقب ، فیزیوتراپ و ماساژور به منزل این امکان را به بیمار می دهد که در محیطی راحت تر ، کم هزینه تر و دور از عفونت های بیمارستانی بهبود یابد.همچنین به خانواده آموزش می دهد تا نقش فعالتری در درمان بیمار ایفا کنند.